Genomics

Dataset Information

0

Escherichia coli


ABSTRACT: Escherichia coli strain:03-08304 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA248168 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2018-01-01 | S-EPMC6267907 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5547771 | BioStudies
2015-01-01 | S-EPMC4395058 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7590469 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3593317 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC4200154 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7273327 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5454205 | BioStudies
2015-09-30 | GSE65385 | GEO
2011-01-01 | S-EPMC3280199 | BioStudies