Genomics

Dataset Information

118

Hyaloperonospora arabidopsidis isolate:Noks1


ABSTRACT: Hyaloperonospora arabidopsidis isolate:Noks1 Genome sequencing

ORGANISM(S): Hyaloperonospora arabidopsidis  

PROVIDER: PRJNA298674 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA297499 | ENA
2010-04-07 | E-GEOD-21076 | ArrayExpress
2010-03-26 | GSE21076 | GEO
| PRJNA315747 | ENA
2012-04-13 | E-GEOD-37255 | ArrayExpress
2012-04-14 | GSE37255 | GEO
| PRJNA241331 | ENA
| GSE102754 | GEO
2015-09-23 | E-GEOD-73351 | ArrayExpress
2016-08-03 | E-MTAB-3963 | ArrayExpress