Genomics

Dataset Information

118

Setaria italica cultivar:B100


ABSTRACT: Gene expression analysis of Setaria italica B100 - Root - 034-A03

ORGANISM(S): Setaria italica  

PROVIDER: PRJNA372635 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2012-03-31 | E-GEOD-36391 | ArrayExpress
| PRJNA408788 | ENA
| PRJNA372649 | ENA
| PRJNA372628 | ENA
| PRJNA372645 | ENA
| PRJNA372647 | ENA
| PRJNA372636 | ENA
| PRJNA372637 | ENA
| PRJNA372630 | ENA
| PRJNA372641 | ENA