Genomics

Dataset Information

118

Zymomonas mobilis strain:ZM401


ABSTRACT: Zymomonas mobilis mobilis ZM401 transcriptome - GS-39

ORGANISM(S): Zymomonas mobilis  

PROVIDER: PRJNA410447 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA409791 | ENA
| PRJNA409796 | ENA
| PRJNA410445 | ENA
| PRJNA409797 | ENA
| PRJNA409794 | ENA
| PRJNA410446 | ENA
| PRJNA409795 | ENA
| PRJNA410451 | ENA
| PRJNA410452 | ENA
| PRJNA410453 | ENA