Genomics

Dataset Information

235

Pseudomonas sp. BRM28


ABSTRACT: Pseudomonas sp. BRM28 Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. BRM28  

PROVIDER: PRJNA414267 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA459517 | ENA
| PRJNA440798 | ENA
| PRJNA385834 | ENA
| PRJNA382312 | ENA
| PRJNA382218 | ENA
| PRJNA329578 | ENA
| PRJNA459520 | ENA