Genomics

Dataset Information

0

Enterobacter hormaechei


ABSTRACT: Enterobacter hormaechei overview

PROVIDER: PRJNA53125 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA343410 | ENA
| PRJNA179500 | ENA
| PRJNA270095 | ENA
| PRJNA180991 | ENA
| PRJNA406978 | ENA
| PRJNA339530 | ENA
| PRJNA438976 | ENA
| PRJNA438974 | ENA
| PRJNA438978 | ENA
| PRJNA438980 | ENA