Unknown

Dataset Information

0

Pseudomonas sp. GM30


ABSTRACT: Plant-Microbe Interfaces

PROVIDER: PRJNA83079 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AKJP02.dat.gz Other
AKJP02.fasta.gz Fasta.gz
AKJP02.master.dat Other
AKJP01.dat.gz Other
Items per page:
1 - 4 of 4

Similar Datasets

| PRJNA83089 | ENA
| PRJNA83087 | ENA
| PRJNA83081 | ENA
| PRJNA83103 | ENA
| PRJNA83091 | ENA
| PRJNA83097 | ENA
| PRJNA83099 | ENA
| PRJNA83069 | ENA
| PRJNA83067 | ENA
| PRJNA83093 | ENA