Transcriptomics

Dataset Information

4

EIF3B knockdown


ABSTRACT: Eukaryotic translation initiation factor 3B (EIF3B) knockdown in SMMC-7721 cells EIF3B vs. Scramble siRNA

ORGANISM(S): Homo sapiens  

SUBMITTER: Wu-hua Guo   Jian-feng Zheng  Xiao-zhong Wang  Xiao-he Jiang  Ji-xiang Zhang 

PROVIDER: E-GEOD-67594 | ArrayExpress | 2015-04-07

SECONDARY ACCESSION(S): GSE67594PRJNA280397

REPOSITORIES: GEO, ArrayExpress

Similar Datasets

2015-08-27 | E-GEOD-72411 | ArrayExpress
2014-02-08 | E-GEOD-54798 | ArrayExpress
2014-05-20 | E-GEOD-57786 | ArrayExpress
2013-11-21 | E-GEOD-52554 | ArrayExpress
2014-02-08 | E-GEOD-54797 | ArrayExpress
2015-01-23 | E-GEOD-65210 | ArrayExpress
2015-01-13 | E-GEOD-64890 | ArrayExpress
| GSE71261 | GEO
| GSE71260 | GEO
| GSE111655 | GEO