Transcriptomics

Dataset Information

5

To find out lncRNAs contribute to the development of gallbladder cancer


ABSTRACT: To further understand the molecular mechanisms in the development of gallbladder cancer, we employed this microarray to identify lncRNAs associated with gallbladder cancer. 9 pairs of gallbladder cancer tissues and paired normal gallbladder tissues were collected after colecystectomy.

ORGANISM(S): Homo sapiens  

SUBMITTER: Mao-lan Li   Yi-jian Zhang  Yuan-yuan Ye  Huai-feng Li  Jian Zhou  Wei Gong  Xiang-song Wu  Fang Wang  Shan-shan Xiang  Fei Zhang  Huaifeng Li  Xu-an Wang  Ying-bin Liu  Yun-ping Hu  Lin Jiang  Shu-han Sun 

PROVIDER: E-GEOD-76633 | ArrayExpress | 2016-01-08

SECONDARY ACCESSION(S): GSE76633PRJNA308204

REPOSITORIES: GEO, ArrayExpress

Similar Datasets

| GSE90001 | GEO
2007-09-07 | E-GEOD-3293 | ArrayExpress
2014-10-15 | E-GEOD-62335 | ArrayExpress
2017-08-02 | E-MTAB-5554 | ArrayExpress
2017-08-02 | E-MTAB-5556 | ArrayExpress
2015-06-26 | PXD000619 | Pride
2015-10-02 | PXD001566 | Pride
2018-12-29 | E-MTAB-6619 | ArrayExpress
| GSE104165 | GEO
2015-03-31 | E-MTAB-3456 | ArrayExpress