Genomics

Dataset Information

294

Salix viminalis RNA sequencing


ABSTRACT: Salix viminalis RNA sequencing of 6 genotypes and 2 tissues

PROVIDER: PRJEB15050 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJEB15049 | ENA
| PRJNA72303 | ENA
| PRJNA30545 | ENA
| PRJEB12293 | ENA
2013-01-24 | E-MTAB-1445 | ArrayExpress
2013-05-07 | E-GEOD-46674 | ArrayExpress
| PRJNA412239 | ENA
| PRJNA280550 | ENA
| PRJNA203514 | ENA
| PRJNA433286 | ENA