Genomics

Dataset Information

235


ABSTRACT: Halobacillus aidingensis CGMCC 1.3703

PROVIDER: PRJEB16261 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA329899 | ENA
| PRJEB22456 | ENA
| PRJEB17404 | ENA
| PRJNA330444 | ENA
| PRJNA303291 | ENA
| PRJNA185868 | ENA
| PRJNA203338 | ENA
| PRJNA330562 | ENA
2013-10-04 | BMID000000142604 | BioModels
| PRJNA185558 | ENA