Genomics

Dataset Information

235


ABSTRACT: Aureimonas altamirensis DSM 21988

PROVIDER: PRJEB18307 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA245640 | ENA
| PRJNA341416 | ENA
| PRJNA260421 | ENA
| GSE120307 | GEO
2014-05-28 | E-GEOD-58002 | ArrayExpress
| PRJNA173104 | ENA
| PRJNA169815 | ENA
2014-01-24 | E-GEOD-54324 | ArrayExpress
| PRJNA278210 | ENA
| PRJEB16248 | ENA