Genomics

Dataset Information

59

Proteus vulgaris 1M25


ABSTRACT: Proteus vulgaris 1M25 genome sequence

ORGANISM(S): Proteus vulgaris 1M25  

PROVIDER: PRJEB248 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA73283 | ENA
| PRJNA221127 | ENA
| PRJEB9439 | ENA
| PRJEB9438 | ENA
| PRJNA381317 | ENA
| PRJNA458750 | ENA
| PRJNA252768 | ENA
| PRJNA390688 | ENA
| PRJNA244574 | ENA
| PRJNA419796 | ENA