Genomics

Dataset Information

235

Xenorhabdus doucetiae strain FRM16


ABSTRACT: Xenorhabdus doucetiae strain FRM16

ORGANISM(S): Xenorhabdus doucetiae FRM16 = DSM 17909  

PROVIDER: PRJEB4255 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2012-03-21 | GSE36523 | GEO
| PRJEB5289 | ENA
| PRJEB4254 | ENA
2012-03-21 | E-GEOD-36523 | ArrayExpress
| PRJNA324460 | ENA
| PRJNA324515 | ENA
| PRJNA285285 | ENA
| PRJNA344027 | ENA
| PRJNA328878 | ENA
| PRJNA330583 | ENA