Genomics

Dataset Information

59

Plodia interpunctella draft genome


ABSTRACT: Plodia interpunctella draft genome

ORGANISM(S): Plodia interpunctella  

PROVIDER: PRJEB4874 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA232653 | ENA
2017-07-19 | E-MTAB-5847 | ArrayExpress
| PRJNA400909 | ENA
| PRJNA289578 | ENA
| PRJNA289574 | ENA
| PRJNA271222 | ENA
| PRJNA280927 | ENA
| PRJNA309341 | ENA
| PRJEB4871 | ENA
| PRJNA246244 | ENA