Genomics

Dataset Information

59

Corynebacterium timonense


ABSTRACT: Corynebacterium timonense genome sequence

ORGANISM(S): Corynebacterium timonense 5401744  

PROVIDER: PRJEB67 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA169511 | ENA
| PRJNA303719 | ENA
2018-11-30 | E-MTAB-7350 | ArrayExpress
| PRJEB646 | ENA
| PRJEB16444 | ENA
| GSE88717 | GEO
2017-02-02 | MSV000080529 | MassIVE
| GSE119621 | GEO
2013-11-26 | E-GEOD-52737 | ArrayExpress
| PRJEB360 | ENA