Genomics

Dataset Information

294

Pseudomonas xanthomarina S11


ABSTRACT: Pseudomonas xanthomarina S11 complete genome sequencing

ORGANISM(S): Pseudomonas xanthomarina  

PROVIDER: PRJEB7265 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJEB6922 | ENA
| PRJNA264585 | ENA
| PRJNA221043 | ENA
| PRJNA171810 | ENA
| PRJNA328204 | ENA
| PRJNA322874 | ENA
| PRJNA229592 | ENA
| PRJNA178952 | ENA
| PRJNA196738 | ENA
| PRJNA196739 | ENA