Genomics

Dataset Information

0

Clostridium acetobutylicum


ABSTRACT: Clostridium acetobutylicum ATCC 824 acetate stress (43 mM)

PROVIDER: PRJNA104493 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA104491 | ENA
| PRJNA104503 | ENA
2011-01-01 | S-EPMC3165653 | BioStudies
2007-12-29 | GSE5009 | GEO
2007-12-29 | GSE5009 | GEO
1000-01-01 | S-EPMC3126369 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3044671 | BioStudies
2003-01-01 | S-EPMC154560 | BioStudies
2003-01-01 | S-EPMC169153 | BioStudies
2005-01-01 | S-EPMC1064033 | BioStudies