Genomics

Dataset Information

0


ABSTRACT: O-glycosylation inhibition and O-glycosylation mutants

PROVIDER: PRJNA113419 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

1993-01-01 | S-EPMC1137746 | BioStudies
2006-01-01 | S-EPMC1892614 | BioStudies
2006-01-01 | S-EPMC1360696 | BioStudies
1000-01-01 | S-EPMC5486049 | BioStudies
2010-09-29 | E-GEOD-12182 | ArrayExpress
2010-09-30 | GSE12181 | GEO
2010-09-30 | GSE12182 | GEO
2010-09-29 | E-GEOD-12181 | ArrayExpress
2015-01-01 | S-EPMC4431829 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6974686 | BioStudies