Genomics

Dataset Information

0

Paxillus involutus


ABSTRACT: An ectomycorrhizal fungus

PROVIDER: PRJNA12843 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA238058 | ENA
2014-04-01 | E-GEOD-54940 | ArrayExpress
| PRJNA149635 | ENA
2015-02-06 | E-GEOD-63924 | ArrayExpress
2013-09-01 | E-GEOD-47838 | ArrayExpress
2012-02-01 | GSE34402 | GEO
2006-01-01 | E-MEXP-437 | ArrayExpress
| PRJNA269501 | ENA
| PRJNA193482 | ENA
2013-09-01 | E-GEOD-47839 | ArrayExpress