Genomics

Dataset Information

0

Homo sapiens


ABSTRACT: Genome-wide profiling of tumor cells in multiple myeloma

ORGANISM(S): Homo sapiens  

PROVIDER: PRJNA143213 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA143197 | ENA
2010-09-25 | GSE24338 | GEO
2010-09-25 | E-GEOD-24338 | ArrayExpress
| GSE20463 | GEO
| PRJNA143191 | ENA
2011-02-19 | E-GEOD-20463 | ArrayExpress
2011-08-25 | GSE23936 | GEO
2011-08-24 | E-GEOD-23936 | ArrayExpress
| PRJNA171582 | ENA
| PRJNA277463 | ENA