Genomics

Dataset Information

0

Methylomicrobium lacus LW14


ABSTRACT: Methylomicrobium lacus LW14 Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA161599 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AZUN01.dat.gz Other
AZUN01.fasta.gz Fasta.gz
AZUN01.master.dat Other
SRR3934312_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR3934312_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 8

Similar Datasets

2012-01-01 | S-EPMC3256673 | BioStudies
| PRJNA162271 | ENA
2018-01-01 | S-EPMC6315193 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3624686 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3695433 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3623193 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7064467 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC3978226 | BioStudies
| PRJNA383557 | ENA
| PRJNA690655 | ENA