Genomics

Dataset Information

0

Bacteroidetes bacterium JGI 0000113-N05


ABSTRACT: Bacteroidetes bacterium JGI 0000113-N05

PROVIDER: PRJNA177746 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA177742 | ENA
| PRJNA183574 | ENA
| PRJNA179475 | ENA
| PRJNA177747 | ENA
| PRJNA177748 | ENA
| PRJNA182475 | ENA
| PRJNA177751 | ENA
| PRJNA177749 | ENA
| PRJNA177750 | ENA
| PRJNA177745 | ENA