Genomics

Dataset Information

0

Microbacterium oxydans


ABSTRACT: Microbacterium oxydans overview

PROVIDER: PRJNA178493 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA665966 | ENA
| PRJNA419117 | ENA
| S-EPMC154712 | BioStudies
| PRJDB3282 | ENA
| PRJEB332 | ENA
| PRJNA278185 | ENA
| S-EPMC2576590 | BioStudies
| S-EPMC120609 | BioStudies
| PRJNA269340 | ENA
| PRJNA269691 | ENA