Genomics

Dataset Information

0

Endozoicomonas gorgoniicola strain:PS125


ABSTRACT: Endozoicomonas gorgoniicola strain:PS125 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA182362 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2018-01-01 | S-EPMC5805887 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC4132622 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5240137 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7412130 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC5018254 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7174347 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6955870 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4940369 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC6007542 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC6031392 | BioStudies