Genomics

Dataset Information

0

Novosphingopyxis baekryungensis


ABSTRACT: Sphingopyxis baekryungensis overview

PROVIDER: PRJNA185461 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA185369 | ENA
| PRJNA682679 | ENA
2019-01-01 | S-EPMC6771000 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7273453 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4741004 | BioStudies
2015-01-01 | S-EPMC4669395 | BioStudies
| PRJNA172466 | ENA
| PRJNA35711 | ENA
| PRJNA371241 | ENA
| PRJNA172507 | ENA