Genomics

Dataset Information

118

Soil metagenome


ABSTRACT: Cerrado soil Metagenome

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA186666 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA292708 | ENA
| PRJNA292757 | ENA
| PRJNA292758 | ENA
| PRJNA298258 | ENA
| PRJNA348554 | ENA
| GSE77546 | GEO
2010-03-08 | GSE20073 | GEO
| GSE59588 | GEO
2014-07-19 | E-GEOD-59588 | ArrayExpress
2010-05-06 | E-GEOD-20073 | ArrayExpress