Genomics

Dataset Information

294

Methylocystis sp. LW5


ABSTRACT: Methylocystis sp. LW5 Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Methylocystis sp. LW5  

PROVIDER: PRJNA195700 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-10-04 | BMID000000142642 | BioModels
| PRJNA219752 | ENA
| PRJNA52841 | ENA
| PRJNA178086 | ENA
| PRJNA81429 | ENA
| PRJNA165573 | ENA
2014-03-20 | E-GEOD-51345 | ArrayExpress
| PRJNA259138 | ENA
| PRJNA376255 | ENA
| PRJNA169305 | ENA