Genomics

Dataset Information

0

Arcicella aquatica DSM 17092


ABSTRACT: Arcicella aquatica DSM 17092 Genome sequencing

ORGANISM(S): Arcicella aquatica DSM 17092  

PROVIDER: PRJNA195777 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA303480 | ENA
2014-05-28 | E-GEOD-58002 | ArrayExpress
| PRJNA210900 | ENA
| PRJNA163033 | ENA
2011-06-27 | E-GEOD-26778 | ArrayExpress
| PRJNA226211 | ENA
| PRJNA236741 | ENA
| PRJNA440447 | ENA
| PRJNA440448 | ENA
| PRJNA440456 | ENA