Genomics

Dataset Information

235

Blautia wexlerae DSM 19850


ABSTRACT: Blautia wexlerae DSM 19850 Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Blautia wexlerae DSM 19850  

PROVIDER: PRJNA195783 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA223460 | ENA
| PRJNA169801 | ENA
| PRJNA185563 | ENA
2014-05-28 | E-GEOD-58002 | ArrayExpress
| PRJNA173799 | ENA
| PRJNA436995 | ENA
| PRJNA397535 | ENA
| PRJNA473893 | ENA
| PRJNA39477 | ENA
| PRJNA169975 | ENA