Genomics

Dataset Information

294

Rattus norvegicus strain:brattleboro, wag


ABSTRACT: Rat IPSC miRNA-seq

ORGANISM(S): Rattus norvegicus  

PROVIDER: PRJNA196556 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA231885 | ENA
| PRJNA194080 | ENA
| PRJNA193913 | ENA
| GSE58691 | GEO
2016-09-02 | E-GEOD-44150 | ArrayExpress
2009-09-30 | GSE15223 | GEO
2015-01-01 | E-GEOD-58691 | ArrayExpress
2015-01-01 | E-GEOD-58690 | ArrayExpress
| PRJNA229969 | ENA
| PRJNA272146 | ENA