Genomics

Dataset Information

0

Bacillus subtilis subsp. subtilis str. B2


ABSTRACT: Bacillus subtilis subsp. subtilis str. B2 Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus subtilis subsp. subtilis str. B2  

PROVIDER: PRJNA196560 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| GSE65272 | GEO
2015-01-26 | E-GEOD-65272 | ArrayExpress
| GSE47409 | GEO
| PRJNA196566 | ENA
| GSE72060 | GEO
2012-02-02 | E-GEOD-35456 | ArrayExpress
2013-07-08 | E-GEOD-44125 | ArrayExpress
| PRJNA194413 | ENA
| PRJNA172448 | ENA
| PRJNA194425 | ENA