Genomics

Dataset Information

0

Bacillus subtilis B2 strain:B2


ABSTRACT: Bacillus subtilis B2 strain:B2 Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus subtilis B2  

PROVIDER: PRJNA196566 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-07-08 | E-GEOD-44125 | ArrayExpress
| PRJNA196560 | ENA
| PRJNA334837 | ENA
| GSE65272 | GEO
2014-02-01 | E-GEOD-54577 | ArrayExpress
2006-12-13 | GSE6498 | GEO
2015-01-26 | E-GEOD-65272 | ArrayExpress
| GSE94303 | GEO
2012-01-01 | E-GEOD-27652 | ArrayExpress
2015-08-04 | E-GEOD-43840 | ArrayExpress