Genomics

Dataset Information

0

Soil metagenome


ABSTRACT: Banana Targeted Locus (Loci)

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA201329 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA240570 | ENA
| PRJNA200365 | ENA
| PRJNA225625 | ENA
| PRJNA263677 | ENA
| PRJNA269948 | ENA
| PRJNA294772 | ENA
| PRJNA238289 | ENA
| PRJNA274182 | ENA
| PRJNA260109 | ENA
| PRJNA281794 | ENA