Genomics

Dataset Information

294

Wastewater metagenome


ABSTRACT: Wastewater Treatment Plant Targeted Locus (Loci)

ORGANISM(S): wastewater metagenome  

PROVIDER: PRJNA205073 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA248244 | ENA
| PRJNA251787 | ENA
| PRJNA238951 | ENA
| PRJNA326159 | ENA
| PRJNA211825 | ENA
| PRJNA74495 | ENA
| PRJNA312286 | ENA
| PRJNA315488 | ENA
| PRJNA29421 | ENA
| PRJNA397787 | ENA