Genomics

Dataset Information

0

Firmicutes bacterium CAG:212


ABSTRACT: Firmicutes bacterium CAG:212 overview

PROVIDER: PRJNA207162 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA207261 | ENA
| PRJNA207171 | ENA
| PRJNA207225 | ENA
| PRJNA207268 | ENA
| PRJNA207224 | ENA
| PRJNA207267 | ENA
| PRJNA207266 | ENA
| PRJNA207233 | ENA
| PRJNA207177 | ENA
| PRJNA207220 | ENA