Genomics

Dataset Information

0

Marinimicrobia bacterium JGI 0000039-E15


ABSTRACT: SAR406 cluster bacterium JGI 0000039-E15 overview

PROVIDER: PRJNA207408 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA192292 | ENA
| PRJNA192297 | ENA
| PRJNA192291 | ENA
| PRJNA207409 | ENA
| PRJNA207407 | ENA
| PRJNA192317 | ENA
| PRJNA192316 | ENA
| PRJNA192367 | ENA
| PRJNA177752 | ENA
| PRJNA192321 | ENA