Genomics

Dataset Information

0

Marinimicrobia bacterium JGI 0000059-E23


ABSTRACT: SAR406 cluster bacterium JGI 0000059-E23 overview

PROVIDER: PRJNA207412 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA192317 | ENA
| PRJNA192316 | ENA
| PRJNA192321 | ENA
| PRJNA198750 | ENA
| PRJNA207411 | ENA
| PRJNA192367 | ENA
| PRJNA177752 | ENA
| PRJNA192297 | ENA
| PRJNA192292 | ENA
| PRJNA192291 | ENA