Genomics

Dataset Information

235

Mouse gut metagenome


ABSTRACT: Mouse Microbiome Metagenome

ORGANISM(S): mouse gut metagenome  

PROVIDER: PRJNA208267 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA296810 | ENA
| PRJNA258166 | ENA
2012-03-19 | E-GEOD-31075 | ArrayExpress
| PRJNA221649 | ENA
| PRJNA17401 | ENA
| PRJNA273154 | ENA
| PRJNA284574 | ENA
| PRJNA17397 | ENA
| PRJNA309613 | ENA
| PRJNA289260 | ENA