Genomics

Dataset Information

294

Orientia tsutsugamushi str. Kato PP


ABSTRACT: Sequencing Rickettsiales Genomes

ORGANISM(S): Orientia tsutsugamushi str. Kato PP  

PROVIDER: PRJNA212441 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA212490 | ENA
| PRJNA212481 | ENA
| PRJNA212491 | ENA
| PRJNA212487 | ENA
| PRJNA212454 | ENA
| PRJNA212486 | ENA
| PRJNA212442 | ENA
| PRJNA212485 | ENA
| PRJNA212484 | ENA
| PRJNA212440 | ENA