Genomics

Dataset Information

471

Pseudomonas sp. RV120224-01c


ABSTRACT: Pseudomonas sp. RV120224-01c Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. RV120224-01c  

PROVIDER: PRJNA213331 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA440798 | ENA
| PRJNA385834 | ENA
| PRJNA279658 | ENA
| PRJNA472241 | ENA
| PRJNA215329 | ENA
| PRJNA450627 | ENA
| PRJNA343816 | ENA