Genomics

Dataset Information

471

Pseudomonas sp. RV120224-01c


ABSTRACT: Pseudomonas sp. RV120224-01c Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. RV120224-01c  

PROVIDER: PRJNA213331 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA309549 | ENA
| PRJNA459518 | ENA
| PRJNA382312 | ENA
| PRJNA215329 | ENA
| PRJNA342351 | ENA
| PRJNA329578 | ENA
| PRJNA325301 | ENA