Genomics

Dataset Information

471

Pseudomonas sp. CC120222-01a


ABSTRACT: Pseudomonas sp. CC120222-01a Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. CC120222-01a  

PROVIDER: PRJNA213333 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA213338 | ENA
| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA450626 | ENA
| PRJNA472358 | ENA
| PRJNA450627 | ENA
| PRJNA419834 | ENA
| PRJNA440796 | ENA
| PRJNA414267 | ENA