Genomics

Dataset Information

471

Pseudomonas sp. RV120224-01b


ABSTRACT: Pseudomonas sp. RV120224-01b Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. RV120224-01b  

PROVIDER: PRJNA213339 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA309549 | ENA
| PRJNA385834 | ENA
| PRJNA382312 | ENA
| PRJNA305113 | ENA
| PRJNA325301 | ENA
| PRJNA343816 | ENA
| PRJNA440793 | ENA