Genomics

Dataset Information

5

Pseudomonas aeruginosa E2 strain:E2


ABSTRACT: Pseudomonas

PROVIDER: PRJNA219846 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AXRR01.dat.gz Other
AXRR01.fasta.gz Fasta.gz
AXRR01.master.dat Other
SRR1014492_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR1014492_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 16

Similar Datasets

| PRJNA89677 | ENA
2012-01-01 | S-EPMC3393497 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC4007996 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7595950 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6787321 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7660996 | BioStudies
2014-12-03 | E-MTAB-3144 | ArrayExpress
2012-01-01 | S-EPMC3415524 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC3974939 | BioStudies
1000-01-01 | S-EPMC4968540 | BioStudies