Genomics

Dataset Information

59

Saccharomyces cerevisiae


ABSTRACT: Ribosome profiling of whi3 mutant yeast

ORGANISM(S): Saccharomyces cerevisiae  

PROVIDER: PRJNA221377 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA348115 | ENA
| PRJNA231673 | ENA
2018-06-30 | E-MTAB-6938 | ArrayExpress
| GSE89286 | GEO
| PRJNA149975 | ENA
| PRJNA356775 | ENA
2012-06-17 | E-GEOD-33098 | ArrayExpress
| PRJNA377576 | ENA
| PRJNA91799 | ENA
| GSE81112 | GEO