Other

Dataset Information

1K

Mycobacterium tuberculosis TKK_04_0094


ABSTRACT: TB-ARC - KRITH 2

PROVIDER: PRJNA235568 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
JJUW01.dat.gz Other
JJUW01.fasta.gz Fasta.gz
JJUW01.master.dat Other
SRR1173193_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR1173193_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 12

Similar Datasets

| PRJNA218241 | ENA
| PRJNA190993 | ENA
| PRJNA190977 | ENA
| PRJNA218286 | ENA
| PRJNA218304 | ENA
| PRJNA218279 | ENA
| PRJNA218311 | ENA
| PRJNA190961 | ENA
| PRJNA190927 | ENA
| PRJNA218289 | ENA