Genomics

Dataset Information

235

Bacillus megaterium Q3 strain:Q3


ABSTRACT: Bacillus megaterium Q3 strain:Q3 Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus megaterium Q3  

PROVIDER: PRJNA236009 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2011-08-15 | GSE31083 | GEO
| PRJNA236746 | ENA
| PRJNA243590 | ENA
| PRJNA451169 | ENA
| PRJNA356447 | ENA
| PRJNA305248 | ENA
| PRJNA314371 | ENA
| PRJNA428341 | ENA
| PRJNA358455 | ENA
| PRJNA429690 | ENA