Genomics

Dataset Information

176

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola strain:YM15


ABSTRACT: Xanthomonas oryzae pv. oryzicola strain:YM15 Genome sequencing

ORGANISM(S): Xanthomonas oryzae pv. oryzicola  

PROVIDER: PRJNA248159 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2010-05-26 | E-GEOD-9658 | ArrayExpress
2016-07-07 | E-GEOD-75131 | ArrayExpress
2008-02-08 | GSE9640 | GEO
2011-04-02 | GSE27809 | GEO
2015-01-02 | E-GEOD-53255 | ArrayExpress
2011-04-02 | E-GEOD-27809 | ArrayExpress
| GSE108504 | GEO
2009-12-11 | GSE19239 | GEO
2008-02-08 | GSE9643 | GEO
| PRJNA283315 | ENA