Genomics

Dataset Information

235

Populus trichocarpa strain:HOMA-21-2


ABSTRACT: Populus trichocarpa strain:HOMA-21-2 Genome sequencing

ORGANISM(S): Populus trichocarpa  

PROVIDER: PRJNA249596 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA249667 | ENA
| PRJNA249503 | ENA
| PRJNA250003 | ENA
| PRJNA452307 | ENA
| PRJNA452308 | ENA
| PRJNA452306 | ENA
| PRJNA451859 | ENA
| PRJNA453060 | ENA
| PRJNA451860 | ENA
| PRJNA451540 | ENA