Genomics

Dataset Information

0

Soil metagenome


ABSTRACT: OCPs contaminated soil Metagenome

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA254442 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA270978 | ENA
| PRJNA284664 | ENA
| PRJNA202911 | ENA
| PRJNA197264 | ENA
| PRJNA259978 | ENA
| PRJNA377372 | ENA
| PRJNA198648 | ENA
| PRJNA172822 | ENA
| PRJNA263505 | ENA
2005-11-05 | GSE3525 | GEO